EnglishEnglish menus

2012-07-25 Menyerna är inte uppdaterade till version 2.0.2 som har bättre och mer beskrivande namn. Annars är det inga ändringar. Nya bilder kommer så fort jag får tid över!


Bild på hashSum

Bild på programmet (KDE4 Gnu/Linux)
Bild på hashSum

Bild på programmet (Windows 7)Filmenyn

Bild på hashSum

"Hashsumma" Ber ä knar hashsumman f ö r en fil som du v ä ljer.

"Jämför" Jämför två filers hashsummor för att kontrollera om filerna är identiska.

"Jämför med en given hashsumma" jämför filen du väljer med en given hashsumma, som du skriver in eller klistrar in i programmet.

Bild på hashSum

"Skapa hashsummelista" skapar en lista i text och/eller pdf-format med namn och hashsumma på de filer du väljer.

"Skapa hashsummelistor, rekursivt" skapar hashsummelistor i all mappar som innehåller filer, med filernas hashsummor. Programmet skapar hashsummefiler i alla undermappar.

"Skapa Debian md5sums" skapar den speciella md5soms-filen som ett Debian paket behöver. Denna meny används inte då programmet körs under Windows.

"Skapa Debian md5sums (automatiskt)" skapar den speciella md5soms-filen som ett Debian paket behöver. Hela processen är automatiserad, det krävs att mappstrukturen ser ut så här:

Deb. structure

och att du markerar mappen "usr" när du kör. Då skapas filen "md5sums" automatiskt i DEBIAN. Denna meny används inte då programmet körs under Windows.


Textmenyn

Bild på hashSum

"Hashsumma" Beräknar hashsumman för ett ord eller en text som du matar in.

Bild på hashSum

"Jämför med en given hashsumma" Jämför en given hashsumma med text som du matar in.

Bild på hashSum

Bild på hashSum


Redigeramenyn

Bild på hashSum

"Hitta förändringar" söker efter förändringar. Programmet jämför den tidigare hashlistan och noterar "Ändrade filer", "Nya filer", "Ej testade filer" och "Oförändrade filer".

"Kopiera Hashsumma" kopierar hashsumman till datorns klippbord. (Du kan också dubbelklicka på hashsumman!)

"Kopiera sökvägen" kopierar sökvägen till filen eller filerna som du beräknat hashsumman på till datorns klippbord.


Algoritmmenyn

Bild på hashSum

Du väljer hash algoritm.


Verktygsmenyn

Bild på hashSum

"Kolla efter uppdateringar när programmet startar" innebär att programmet automatiskt kollar servern på ceicer.org efter uppdaterad version varje gång du startar programmet.

"Spara hashsummelistan där filerna är" innebär att du automatiskt sparar textfilen och/eller pdf-filen med hashsummorna i samma mapp som filerna som kontrollerats.

"Standard filnamn" betyder att du väljer ett standard filnamn som kommer att användas när du sparar listan med kontrollsummor. Om du lämnar fältet tomt beror filnamnet på valet av algoritm. Om du väljer "md5" som algoritm blir standard filnamn "md5"

"Skriv datum och tid i hashsummefilen" innebär att datum och tid när beräkningen gjordes kommer att stå angivet i hashsummefilen.

"Använd operativsystemets dialogrutor" Innebär att du kan välja att använda operativsystemets inbyggda dialogrutor för "Öppna" och "Spara" eller använda programmets egna. Denna inställning påverkar inte Windows-användare.

"Öppna alltid hemkatalogen" Innebär att Du kan välja att alltid starta i din hemmamapp. (Standard är senast öppnade mapp).

"Spara som text (*.*)" Innebär att hashsummelistorna sparas som en textfil.

"Spara som pdf (*.pdf)" Innebär att hashsummelistorna sparas i pdf-format. (exempel)

"Spara som text och pdf (*.* och *.pdf)" Innebär att hashsummelistorna sparas som en textfil och som en pdf-fil.

"pdf i färg" Innebär att texten är färglagd för att göra det lättare att läsa.


Språkmenyn

Bild på hashSum

Bild på hashSum

Efter att du ändrat språk.


Hjälpmenyn

Bild på hashSum

Bild på hashSum

"Hjälp" länk till den här hjälpsidan.


Bild på hashSum

"Om" om hashSum.


Bild på hashSum

När du kollat efter uppdateringar.


Bild på hashSum

När du jämfört två filer.


Bild på hashSum

Efter att du skapat en lista med hashsummor, sparade i en textfil. Du påminns av programmet om var filen finns. ("Redigera" -> "Kopiera sökvägen" kopierar sökvägen till datorns klippbord.)
Bild på hashSum

Efter att jag kollat i alla mappar och skapat textfiler och/eller pdf-filer med hashsummor i alla mappar som innehåller filer.
Bild på hashSum

När du vill se om något har ändrats i en eller flera mappar.